RENTNIKU VANUS JA VAJALIKUD DOKUMENDID
Rentnik peab olema vähemalt 21a vana ja omama kehtivat B-kategooria juhtimisõigust. Rendiperioodi alguses tuleb esitada kehtiv juhiluba, pass või id kaart ja pangakaart, millelt broneerime tagatisraha.
 
RENDIPERIOOD, BRONEERIMINE, TAGATISRAHA
Üks rendipäev on 24 tundi, rendiaja arvestus algab sõiduki väljastuse hetkest. Broneeringu kinnitamisel küsime 25% ettemaksu, mida broneeringu tühistamise või mitteilmumise korral ei tagastata. Ülejäänud renditasu saab tasuda enne rendiperioodi algust arve alusel
ülekandega või rendiperioodi alguses kohapeal sularahas või pangakaardiga. Tagatissumma on 1000 eurot, mille broneerime rendiperioodi alguses Rentniku nimel olevalt füüsiliselt pangakaardilt. Tagatiseks sobivad pangakaardid on MasterCard, Visa, American Express
deebet- ja krediitkaardid. Tagatiseks ei sobi virtuaalkaardid, ettemaksuaardid (Revolut, Wise jne) ega sularaha. Tagatisraha vabastame 48 tunni jooksul peale sõiduki tagastamist. Tagatisraha lõplik vabanemine pangaarvel sõltub pangast ja võib aega võtta kuni 30 päeva alates broneermise hetkest, kuid enamasti vabaneb mõne tööpäeva jooksul. Rendilepingu saame sõlmida ainult selle isikuga, kellel on kehtiv juhtimisõigus ning kes esitab meile rendiperioodi alguses enda nimel oleva juhiloa ja enda nimel oleva pangakaardi, millelt broneerime
tagatissumma. Kui rendiperioodi alguses selgub, et Teie juhtimisõigus ei kehti või puudub sobiv pangakaart, siis ei saa me autot väljastada, samuti ei kuulu sellisel juhul tagastamisele mistahes eelnevalt tehtud ettemaksed.
 
KINDLUSTUS JA VASTUTUS
Hinnas sisaldub liikluskindlustus, kaskokindlustus ja ööpäevaringne tasuta autoabi. Kaskokindlustuse õnnetusjuhtumi omavastutus on 1000 eurot iga kindlustusjuhtumi kohta. Varguskindlustuse omavastutus on 20% sõiduki väärtusest. Kahjujuhtumi korral tasub Rentnik lisaks omavastutusele 50 eurot ööpäevas juhtumieelse olukorra taastamiseks (ka kindlustusjuhtumi menetlemiseks) kulunud aja eest, kui sõiduk ei ole juhtumijärgselt rendikõlbulik. Sõiduki tehnilise rikke korral ei kuulu meie poolt kandmisele reisi katkemise kulud (hotellide broneeringud, reisi jätkamise / koju tagasi tuleku kulud jne). Kui tehniline rike ei ole kliendi põhjustatud, siis auto koju tagasi toomise kulud jäävad meie kanda. Kindlasti soovitame teha reisikindlustuse, kus sees kaitse reisi katkemise vastu, sellisel juhul korvab reisi võimaliku katkemise
kulud teie kindlustusandja.
 
KASUTUSPIIRKOND JA LÄBISÕIT
Sõidukit on lubatud kasutada Eesti Vabariigi territooriumil. Eelneva kirjaliku kokkuleppe korral on võimalik sõidukit kasutada Euroopa Liidu piires, kuid sellisel juhul võib rakenduda läbisõidupiirang või lisatasu läbisõidu eest. Eesti piires läbisõidupiirangut ei ole.
 
MATKAAUTO SEISUKORD VÄLJASTAMISEL JA TAGASTAMISEL
​Matkaauto väljastatakse täis kütusepaagiga, väljast pestuna ja seest hoolikalt koristatuna. Väljastamise hetkel on värske vee paak täidetud, WC kassett ja hallvee paak tühjendatud ning kahest gaasiballonist vähemalt üks täiesti täis, teise täituvus võib olla osaline. Sõiduki tagastamisel peab olema matkaauto kütusepaak täis ning salong ja elamuosa hoolikalt koristatud (sh. nõud pestud) ning WC kassett ja hallveepaak tühjad, kui ei ole eelnevalt tellitud vastavaid lisateenuseid. Rendiperioodi lõpus välipesu, värske vee täitmine ja rendiperioodi alguses autosuvila balloonides olnud tarbegaas kuuluvad rendihinna sisse.
 
RENDILEANDJAL ON ÕIGUS KLIENTE VALIDA!
1. ÜLDTINGIMUSED
 
1.1 Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb Sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta ja –ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga pretensioonide lahendamiseni.
 
1.2 Rendipäeva pikkus on 24 tundi Sõiduki rendiperioodi alguskellaajast alates. Iga järgnev rendipäev algab igal järgneval päeval Sõiduki rendi alguskellaaja ületamisel.
 
1.3 Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga ja Rentnikul on kohustus Sõiduk tagastada täis kütusepaagiga. Sõiduki tagastamisel kütusepaagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud, maksab Rentnik tankimistasu 25.- EUR ja puuduva kütuse maksumuse.
 
1.4 Rendiautos on keelatud suitsetada ja vedada loomi. Antud keelu eiramise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 1000.- EUR, millele lisanduvad Sõiduki puhastamise kulud.
 
1.5 Elamuosa koristus, hallveepaagi ja WC kasseti tühjendamine ei kuulu rendihinna sisse. Kui Sõiduki tagastamisel on elamuosa hoolikalt koristamata, hallveepaak tühjendamata ja/või WC kassett tühjendamata ning vastav teenus ei ole ette tellitud, siis tuleb Rentnikul tasuda elamuosa koristuse eest 200.- EUR, WC kasseti tühjendamise eest 50 EUR ja hallveepaagi tühjendamise eest 50.- EUR.
 
1.6 Sõidukit tohib kasutada ainult lepingul märgitud riikides. Antud punkti rikkumise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 1000.- EUR, millele lisanduvad Sõiduki tagasitoomise kulud.
 
1.7 Kui ilmastikuolud, pimedus, Sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda Rendileandjal avastada sõiduki osade kadumist ja/või rendiperioodi jooksul Sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud Sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult tekkinud kahjude hüvitamist nende avastamisel 72 tunni jooksul peale Sõiduki vastuvõtmist, eeldusel, et Sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja renditud.
 
1.8 Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ärajäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju Rentniku või lisajuhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele Rendileandja poolt. Need kulud jäävad Rentniku enda kanda ja see on rendirisk.
 
2. RENTNIKU KOHUSTUSED
 
2.1 Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on Rentnik kohustatud tasuma viivist 0,06% päevas tasumata summalt.
 
2.2 Rentnik on kohustatud Sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist, veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus, ning tegema vastavasisulise märke rendilepingule. Allkiri lepingul tähendab pretensioonide puudumist.

2.3 Rentnik kohustub Sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile ja headele tavadele, samuti järgima kehtivaid õigusakte.
 
2.4 Rentnik on kohustatud hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu).
 
2.5 Rentnik on kohustatud Sõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti tasuliste teenuste osutamiseks, õppesõiduks, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne. Vastasel korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 1000.- EUR ja tekitatud kahjude hüvitamist.
 
2.6 Rentnik on kohustatud Sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Liiklusseaduse mõistes.
 
2.7 Rentnik on kohustatud Sõidukit ilma Rendileandja loata mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks. Sõiduki juhtimise üleandmisel kolmandale isikule jääb Sõiduki eest vastutavaks Rentnik.
 
2.8 Rentnik või lisajuht on kohustatud veenduma enne igat sõitu Sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus kontrollida õlide ja muude vedelike olemasolu süsteemides. Juhul, kui sõidukile tekkinud vigastus on tingitud õlide või muude vedelike vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik sõiduki remontimisega seotud kulud rentnik.
 
2.9 Rentnik on kohustatud Sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ette nähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.
 
2.10 Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida Rendileandjale ja kolmandatele isikutele kahju tekkimist.
 
2.11 Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama Rendileandjat juhtunust. Kui tegemist on olukorraga, kus Rentnikul tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on rentnik kohustatud seda tegema.
 
2.12 Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki lepingul märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ettenähtud ajal. Sõidukit ei tohi hüljata. Sõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud viivitatud aja eest tasuma renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib. Sõiduki tagastamisel väljaspool Rendileandja lahtiolekaega ja/või võtmete ja dokumentide tagastamisel “võtmekasti” vastutab Rentnik Sõiduki eest, kuni Sõiduki otsene valdus on üle võetud. Otsene valdus loetakse Rendileandja poolt vastuvõetuks, kui Rendileandja on saanud Sõiduki võtme enda kätte ning tal on olnud võimalik Sõiduk üle vaadata.
 
2.13 Kahju tekkimisel Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on Rentnik kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta.
 
2.14 Rentnik kohustub Rendileandja nõudmisel koheselt tasuma kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine. Ühegi kahju maksmine ei vabasta Rentniku renditasu maksmisest nende päevade eest, millal kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.
 
3. RENTNIKU VASTUTUS
 
3.1 Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra). Omavastutuse summa on märgitud rendilepingule. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendifirmale kõik tekkinud kahjud.
 
3.2 Rentnik vastutab täielikult kõikide Sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.
 
3.3 Sõiduki kahjustamisel enda või kolmandate isikute poolt kannad kahju Rentnik.
 
3.4 Kui Rentnik või lisajuht on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju Rendileandjale või kolmandale isikule tahtlikult, kannab Rentnik kahju täielikult.
 
3.5 Rentnik kannab kahju täielikult, mis on tekitatud, kui Sõidukit on juhitud puuduva või kehtetu juhtimisõigusega, alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all.
 
3.6 Kui Rentnik annab Sõiduki üle kolmandale isikule, kannab Rentnik täielikult Rendileandjale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju.
 
3.7 Kui Sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 20% renditud Sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, kui Rentnik tagastab Rendileandjale Sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsioonipuldi. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul Sõiduki dokumente, signalisatsioonipulti ja võtmeid Rendileandjale ei tagasta, on Rentnik vastutav Sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendileandjale tekitatud kahjud. Kui Sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendileandja ees Sõiduki täisväärtuse pluss kahe kuu renditasu ulatuses.
 
3.8 Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Sõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Sõiduki rendihind remondiperioodil on 50.- EUR ööpäevas.
 
3.9 Sõiduki dokumentide, võtmete ja purunenud rehvi ja/või velje eest või puuduliku varustusega Sõiduki tagastamisel tasub Rentnik Rendileandjale kõik kadunud või purunenud esemete asendamise kulud.
 
3.10 Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduserikkumiste korral kõik trahvid, nõuded ja leppetrahvid vastavalt seaduses sätestatud korrale ning Rendileandja kehtivale hinnakirjale. Trahvid ja nõuded, mille tasub Rentniku asemel Rendileandja, tasub Rentnik Rendileandjale kahekordselt.
 
3.11 Kui Rentnik osaleb Sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Rendileandja kindlustusriski koefitsent suureneb, tasub Rentnik lisaks omavastutusele ühekordset leppetrahvi 150.- EUR.
 
4. RENDILEANDJA ÕIGUSED
 
4.1 Rendileandjal on õigus kontrollida Sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.
 
4.2 Rendileandjal on õigus jälgida sõiduki liikumist ja kasutust sõidukisse paigaldatud jälgimisseadme abil. Jälgimisseade edastab kogutud andmed kolmandast isikust teenusepakkujale, kes teeb andmed kättesaadavaks Rendileandjale.
 
4.3 Rendileandja määrab Sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse, sõltumata Sõiduki asukohast.
 
4.4 Rendileandjal on õigus loobuda Sõiduki rentimisest, lõpetada Rendileping ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui Rentnik või teine juht äratab kahtlust, rikub Rendilepingu tingimusi, ei tule toime Rendisõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud Rendilepingu sõlmimisel valeandmeid, kasutab Sõidukit pahatahtlikul eesmärgil, on Rendileandjat eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või Rendileandja huvid.
 
5.ANDMETE TÖÖTLEMINE
 
5.1 Lepingu allkirjastamisega lubab Rentnik oma isikuandmeid ning lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt Rendileandja vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimekuse kontroll ning Rendileandja varade kaitse. Lepingu rikkumisel Rentniku poolt võib Rendileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusest Rendileandjale tulenev kahju likvideerida või välistada kahju tulevikus.
 
5.2 Rentnik nõustub tema poolt Autorent OÜ-le avaldatud järgmiste isikuandmete: nimi, isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega Creditinfo Eesti AS-ile ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuse langetamisel Creditinfo Eesti AS-i hallatavas maksehäireregistris. Creditinfo Eesti AS-ile Rentniku andmete edastamise õigus tekib, kui Rentnikul on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.